Avrunding

Læringsutbytte: Etter å ha fullført denne modulen skal du vite hvordan du kan runde opp og ned og avrunde til omtrentlige verdier uten å gjøre detaljerte beregninger.

3.1 Innledning

Tall avrundes når nøyaktighet ikke er nødvendig eller umulig. Å avrunde et tall til et bestemt siffer betyr å bytte det ut med et annet tall som er nær i verdi, men slutter med nuller. Naturlige tall er avrundet til titalls, hundrevis, tusenvis osv. Hvis tallet er avrundet til tiere, erstatter vi tallet med sifre i kategorien. Hvis tallet blir avrundet til hundre, må siffer null brukes bade på enerplassen og tierplassen. Antallet oppnådd ved avrunding kalles den estimerte verdien på dette tallet. Resultatet av avrunding skal skrives etter et spesialtegn “≈”. Dette tegnet kalles «tilnærmet lik»
Når du avrunder et naturlig tall, kan du bruke følgende trinn:

  • Først av alt, understrek det/de tall i gruppen (de, titusener, tusenvis osv.) Som du trenger for å avrunde tallet;
  • Deretter skiller du alle tallene til høyre for denne gruppen med et mellomrom;
  • Hvis tallet til høyre for mellomrommet er 0, 1, 2, 3 eller 4, erstattes alle sifre som er skilt til høyre med nuller. Gruppens siffer er uendret;
  • Hvis sifferet til høyre fra det understrekede siffer er 5, 6, 7, 8 eller 9, erstattes alle sifre som er skilt til høyre med nuller, og 1 legges til sifferet som er understreket.

La oss runde opp 56,961 til hele tusen.
I henhold trinnene i avrundings reglene:

Tallet 9 følger etter det understrekne siffer, vi erstatter dette med 0 og øker antall tusen med 1 og får da tallet 7. Tallet 1 og 6 erstatter vi også med 0 slik fremgangsmåten sier,
Svaret er:
≈ 57,000
Flere eksempler med mindre tall, hvis du vil avrunde til nærmeste hele tall her, vil du se på desimalsifferet rett etter komma, siden det er tallet til høyre for tallet du vil avrunde.
5,3
3,7
10,9
6,5

La oss avrunde:
5,3 blir ≈ 5
3,7 blir ≈ 4
10,9 blir ≈ 11

Hva med 6,5? Det er helt på midten. Når du ser en 5, skal du i avrunde oppover.
Når du runder ned, runder du ned til nærmeste hele tall. Når det gjaldt avrunding av 5,3 skal det avrundes til 5 fordi det er det nærmeste hele tall. Vi kan tegne det på tallinjen slik at du visuelt kan se at 5 er det nærmeste hele tallet til 5,3.

3.2 Avrunding til forskjellige steder

Du kan avrunde til hvilket sted du vil. La oss si at du ønsker å avrunde til nærmeste tierplass. Dette betyr at i stedet for å estimere til nærmeste hele tall, estimerer du til sifferet som er det andre til venstre for desimalet.

  • For å tilnærme deg de nærmeste ti, se på sifferet i tierplassen.
  • For å tilnærme deg nærmeste hundre, se på sifferet i hundreplassen.
  • For det nærmeste tusenet, se på sifferet i tusenplassen.

Hvis du vil avrunde dette tallet (10,9) til nærmeste hele tall, ser du på tallet på desimalplassen, for det er tallet til høyre for tallet du vil avrunde

Hvis du avrunder disse tallene til nærmeste tier følger du samme hovedregel som da vi avrundet med desimaler.

Eksempler:

Hva må vi gjøre om vi vil avrunde til hundreplassen? Hvilket siffer må vi se på?